Folkhälsomyndigheten

Om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Folkhälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och har övertagit de uppgifter som de avvecklade myndigheterna Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för. Även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen, har överförts till Folkhälsomyndigheten.

Genom att samordna dessa verksamheter kan den nya myndigheten verka över hela folkhälsoområdet och integrera smittskyddsfrågorna med annat folkhälsoarbete. Det statliga kunskapsstödet kan därmed utvecklas för att i ökad utsträckning stimulera och effektivisera folkhälsoarbetet i samhället. Bildandet av den nya myndigheten ger också bättre möjligheter att effektivt arbeta både på EU-nivå och i andra internationella sammanhang.

folkhalsomyndigheten.se