Förbättringar

Skapa, driv och följ upp förbättringsarbeten på ett effektivt, engagerande och innovativt sätt. Lösningen gör det enkelt för projektgruppen eller organisationen att identifiera, dokumentera och registrera förbättringsförslag.

I och med att vi införde Centuri dokument- och avvikelsehantering så har vi effektiviserat våra verksamhetsflöden, vilket hjälper till att förebygga risker och därmed öka säkerheten och minska kostnaderna.

Patric Stoor Kalberg, Quality Manager,

Aleris Omsorg AB

Genomför förbättringar i organisationen med Centuri

Med Centuri Avvikelse- och ärendehantering kan du skapa, driva och följa upp förbättringsarbete på ett effektivt, engagerande och innovativt sätt. Lösningen gör det enkelt för projektgruppen eller hela organisationen att identifiera, dokumentera och registrera förbättringsförslag. Inga idéer riskerar att glömmas bort eller ”falla mellan stolarna”. Öppenheten, transparensen, spårbarheten och de rollbaserade funktionerna för ärendeansvar och återkoppling leder till hög produktivitet, delaktighet och engagemang.

Centuri, den centrala plattformen för förbättringsarbete

För att få ett effektivt och resultatorienterat driv i förbättringsarbetet med ett stort engagemang, deltagande och en samsyn kring målen krävs ett kraftfullt avvikelse- och ärendesystem i botten. Ett system som håller ihop alla förbättringsförslag och all kommunikation och dokumentation kring utvecklingsarbetet på ett strukturerat, rollbaserat, transparent och uppföljande sätt. Centuri Avvikelse- och ärendehantering är den perfekta plattformen för all typ av verksamhetsutveckling, leanprojekt och andra förbättringsarbeten oavsett bransch.

Centuri Förbättringsförslag C9

Fördelar med Centuri Avvikelse- och ärendehantering

Stimulerar nytänkande och delaktighet i organisationen

Centuri Avvikelse- och ärendehantering gör det väldigt enkelt för medarbetarna eller teamet att lämna förbättringsförslag eller att uppmärksamma brister i verksamheten. Systemets inbyggda funktioner för process- och rollbaserad ärendehantering innebär att det är enkelt att skapa ett ärende med förbättringsförslag, kopplat till en viss process. När förslaget registreras i systemet kopplas det automatiskt till rätt ägare eller förbättringsledare så att inget hamnar mellan stolarna.

Centuri Avvikelse- och ärendehantering kan också konfigureras så att processägare/förbättringsledare måste svara eller agera på varje förbättringsförslag inom en viss tid. Snabb återkoppling är nämligen nyckeln i alla typer av förbättringsarbete. Känner medarbetarna att deras förslag tas om hand på rätt sätt och inom rimlig tid ökar engagemanget, delaktigheten samt lusten att förbättra och tänka nytt. Verksamhetens utveckling och förbättringsprojektets framgång står och faller med engagemanget. Den som lämnar förslag kan också följa det egna förslaget genom hela ärende- och åtgärdsprocessen.

Alla berörda nyckelpersoner informeras

Förutom processägare och förbättringsledare kan även andra relevanta nyckelpersoner ta del av de nya förbättringsförslagen. Det finns ingen gräns för hur många personer eller roller som kan kopplas in i loopen för varje ärende. Olika återkopplingsalternativ kan också konfigureras för olika roller. Vissa kanske bara ska informeras, medan andra måste agera på ett ärende inom en viss tid.

Trendanalys och synergier

Med olika analys- och statistikverktyg kan du upptäcka trender, återkommande brister och vanliga förbättringsförslag bland alla ärenden. Du kan till exempel ta reda på vilka processer som har flest anmälda svagheter och förbättringsförslag eller vilka medarbetare som är mest innovativa/aktiva. Du kan också undersöka om det finns förbättringsidéer som liknar varandra i olika processer och områden för därigenom skapa synergier. De inbyggda beslutstödverktygen erbjuder allt från standardrapporter till export mot data warehouse.

Inget förslag lämnas åt slumpen

Med Centuri avvikelse- och ärendehantering kan du säkerställa att alla registrerade förbättringsförslag ombesörjs på rätt sätt. Inget glöms bort eller ”faller mellan stolarna” eftersom varje förslag per automatik tilldelas en ägare eller förbättringsledare. Det finns alltid någon som har ansvar att titta på förslaget och en skyldighet att agera på det och att svara bidragsgivaren. Dessutom inom en på förhand utsatt tidsram. Systemet påminner den ansvarige att svara eller agera om ärendet inte kvitterats i tid och förslagslämnare kan när som helst gå in i systemet och se vilken status ärendet har. Med andra ord är det ett vattentätt system för förbättringar.

Flera användningsområden

Centuri Avvikelse- och ärendehantering kan användas till all typ av verksamhetsutveckling, leanprojekt och andra förbättringsarbeten oavsett bransch.

Genom att koppla förbättringsdokument och checklistor till olika processer blir det också enkelt för teamen att hitta och uppdatera förslag samt att utföra förbättringsåtgärderna på rätt sätt.

I ett leanprojekt ger Centuri en tydlig överblick av alla värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter. Genom att koppla förbättringsdokument och analyser till respektive aktivitet får du ett lättarbetat och kraftfullt samarbetsverktyg för ständig förbättring och resursoptimering med kunden i fokus.

Läs även om våra lösningar för Processer, med processmodellering och visualisering och Reklamationer som också kan användas för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avtalshantering

Förbättringar

Processer

Avvikelsehantering

Reklamationer

Centuri Plus

Centuri OnBoard

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss