Processer

Tydliggör och förenkla arbetet i din organisation genom att visualisera och koppla verksamhetsprocesser till relevanta dokument. Vår integrerade lösning gör det lättare att skapa, införa, förvalta och revidera processer och verksamhetsmodeller.

Jag är väldigt förtjust i Centuri. Systemet ger oss bland annat möjlighet att koppla dokument till en eller flera processer, vilket förenklar vårt arbete och spar oss tid. Centuris funktionalitet leder till många synergieffekter då en registrering av ett dokument eller ärende resulterar i olika typer av verksamhetsnytta.

Catarina Blomgren, Rektorssekreterare,

Sophiahemmet Högskola

Centuri processhantering

Tillsammans med 2conciliate Business Solutions (2c8) erbjuder Centuri en integrerad helhetslösning för att visualisera och koppla processer till relevanta dokument. Med 2c8:s modelleringsverktyg och vår dokumenthantering kan du enkelt rita och länka verksamhetens processer till rätt dokument med processbeskrivningar, regelverk etc. För de organisationer/företag som redan har visualiserat sina verksamhetsprocesser går det givetvis utmärkt att integrera de med Centuri.

Fördelarna med integrerad processmodellering och dokumenthantering

Det finns många skäl till att använda ett visualiserings- och modelleringsverktyg för processer. Du kan använda det för att analysera och förbättra verksamhetens processer och skapa ett visuellt ledningssystem. Gemensamt för alla tillämpningar är att modelleringsverktyget tydliggör och förenklar processerna, vilket gör det lättare att se helheten och att förstå varje enskild process. Och genom att koppla de visuella processobjekten till relevanta dokument får du till exempel ett komplett verksamhets- eller ledningssystem som är mycket enkelt att förstå och att använda.

Se och förstå helheten snabbt och intuitivt

Med ett visualiserings- och modelleringsverktyg får dina medarbetare snabbt förståelse för helheten, processflödena och vilken information de behöver. Genom integrationen med Centuri kan enskilda dokument eller noder med flera dokument länkas till objekt och modeller som gör dokumenten direktåtkomliga i det webbaserade gränssnittet. Användningen av dokumentnoder innebär att dokument kan uppdateras/läggas till/arkiveras utan att processkartorna behöver uppdateras. Detta har till exempel stor betydelse i organisationer där informationsansvaret är delegerat i verksamheten.

Utveckla verksamheten med enkla processer och modeller

Genom att visualisera flöden, knutpunkter, ansvarsroller med mera i verksamheten, blir det betydligt enklare för alla medarbetare att förstå hur alla delar hänger ihop. Det blir också lättare att se brister och att identifiera möjligheter till förbättringar och effektivisering. Modeller gör helt enkelt det svåra enkelt!

Hantera processer i Centuri med 2c8:s processmodelleringsverktyg

Knyt samman viktiga dokument i ett tydligt spindelnät

Kvalitets-, standard-, lednings- och styrdokument har en förmåga att snabbt växa i volym och komplexitet. Även om du har ett dokumenthanteringssystem, med ett välstrukturerat dokumentträd som Centuris, kan det ibland vara svårt att få en bra överblick och se vilka dokument som hör till vilken process. Med ett processmodelleringsverktyg kan du till exempel koppla samtliga kvalitets- och styrdokument till en process, en flödes- eller kontrollpunkt och på så sätt se var alla dokument hör hemma. Det gör det också enklare för medarbetare, beslutsfattare, revisorer att snabbt få tillgång till de dokument de behöver i en viss situation.

Effektivisera och minska antalet dokument

Genom att synliggöra alla dokument med visualiserings- och processmodeller blir det också tydligare vilka dokument som verkligen behövs. Ofta produceras dokument med likartat innehåll för att stötta olika processer eller länkar i samma processflöde. I en visuell modell är det lättare att se sammanhangen och möjligheten att använda samma dokument till flera processer. Därigenom kan mängden dokument reduceras och arbetstid sparas.

Användningsområden

Ledningssystem

Genom att kartlägga processerna i verksamheten kan lagkrav enkelt kopplas till de aktiviteter som ska hantera dem och nödvändiga arbetssätt, kompetens och dokument skapas. Modellerna publiceras på webben och användarna kan enkelt se sina arbetsuppgifter i ledningssystemet. Genom integrationen med Centuri är relevanta dokument om hur arbetet ska genomföras lättillgängliga.

Verksamhetsutveckling och lean

Ett visualiserings- och modelleringsverktyg syftar till att förenkla verksamhetens processer så att du lättare kan se vilka krav och behov en process ska stödja. En process modelleras genom att berörda nyckelpersoner svarar på frågorna varför, vad, hur och vem. När dessa frågor besvarats har du en färdig processmodell och en samsyn kring hur processen ska vara utformad.

Den stora utmaningen är dock inte att skapa processen utan att införa och förvalta den. Det är här dokumenthanteringen kommer in. Genom att koppla regel- och styrdokument till processen blir det lättare för organisationen att hitta, skapa och uppdatera processinformationen och att utföra processen på rätt sätt. Kombinationen av dessa verktyg formar också en utmärkt teknisk plattform för leanprojekt. Lösningen erbjuder en tydlig visuell överblick av alla värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter. Genom att koppla förbättringsdokument och analyser till respektive aktivitet får du ett lättarbetat och kraftfullt samarbetsverktyg för ständig förbättring och resursoptimering med kunden i fokus.

 

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avtalshantering

Förbättringar

Processer

Avvikelsehantering

Reklamationer

Centuri Plus

Centuri OnBoard

Tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig inom kort!
Boka webbdemo:

Boka webbdemo idag så kommer du förstå styrkan med Centuri

Boka demo här Eller kontakta oss