PEAB

Peab har med Centuri som plattform skapat ett nytt integrerat kvalitetslednings- och dokumenthanteringssystem. Den tidigare dokumentanarkin är nu avvecklad och informationsöarna är sammanlänkande i ett koncerngemensamt och lättillgängligt informationsnav.

Utmaning
Fram till 2011 var Peabs informations-, kvalitetslednings- och dokumentprocesser relativt heterogena där divisionerna hanterade processerna på olika sätt i egna system.

Lösning
För att förenkla, effektivisera och integrera kvalitetsarbetet, informations- och dokumenthanteringen i hela verksamheten har Peab infört ett nytt koncerngemensamt kvalitetslednings- och dokumenthanteringssystem baserat på Centuri och 2c8.

Resultat
Den nya lösningen leder till högre informationskvalitet samt bättre översikt och kontroll över alla processer, dokument och informations-bärare. Det har blivit enklare att se och förstå process- och informationsflöden och att hitta dokument och mallar. Risken för dubbletter och kostsamma manuella rutiner har eliminerats.