Referens

Polarbröd

Ordning och reda från ugn till mun och tillbaka. Polarbröd – ett av Sveriges äldsta och idag tredje största producent av matbröd – har med Centuris lösningar ökat effektiviteten och kvaliteten i reklamations- och andra informationsprocesser.Utmaning
Polarbröd använde egenutvecklade SharePoint-lösningar för att hantera reklamationer. Det var ineffektivt, långsamt och svårt att få en överblick av pågående ärenden och framtida utmaningar.

Lösning
För att centralisera, strömlinjeforma och effektivisera reklamationshanteringen utvecklade Polarbröd en molnbaserad lösning baserad på Centuri Ärendehantering. Lösningen gick i drift under oktober 2015.

Resultat
Den nya lösningen ger Polarbröd bättre överblick, kontroll, styrning och uppföljning av samtliga reklamationsärenden oavsett avsändare - i en enda gemensam plattform. Reklamationshanteringen har effektiviserats och servicegraden har höjts.

Referens

Aleris
Aleris är ett av Nordens ledande privata vårdföretag. De finns i Sverige, Norge och Danmark och erbjuder tjänster inom tre områden – sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa.


Utmaning
Flera olika ledningssystem inom koncernen försvårade medarbetarnas vardag. Delar av koncernen hanterade avvikelserna på papper.

Lösning
Genom att införa Centuri över hela koncernen skapade Aleris förutsättningarna för ett koncernövergripande ledningssystem som stödjer ett gemensamt arbetssätt och uppmuntrar till kunskapsöverföring.

Resultat
Förenklar medarbetarnas vardag och underlättar ledningens målstyrning samt uppföljning av avvikelser. Dessutom snabbar Centuri upp verksamhetsflödena och hjälper till att förebygga risker och därmed öka patientsäkerheten.

Referens

Capio
Capio är en stor europeisk vårdgivare och erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland. I Sverige finns ett akutsjukhus, två närsjukhus, 30 mottagningar för specialistvård, 18 mottagningar för psykiatrisk vård och 75 mottagningar för primärvård. Utmaning Fram till 2013 hanterades kvalitetsarbetet hos affärsområdet Capio Psykiatri med hjälp av ett decentraliserat mappsystem och manuella rutiner. Arbetssättet var tidskrävande och ineffektivt och det var svårt att hantera avvikelser samt hitta information och hålla ordning på dokumenten. Lösning Hösten 2013 införde affärsområdet ett centraliserat dokumenthanterings- och kvalitetsledningssystem baserat på Centuri. Resultat Den nya lösningen har effektiviserat kvalitets- och förbättringsarbetet, gjort informationsansvaret och processerna tydligare, stärkt kontrollen över avvikelse- och ärendehanteringen.

Referens

Boliden
Boliden är ett av Europas ledande gruv- och smältverksföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Nederländerna och på Irland. Bolidens svenska gruvverksamhet arbetar främst med brytning och anrikning.


Utmaning
All viktig dokumentation fanns i pärmar, på intranätet eller i personalens egna datorer. Det var svårt att hitta dokumenten och söka bland dem och svårt att veta om det var rätt version. Det var även problem att få reda på om alla medarbetare hade tillgång till alla nödvändiga dokument och om de läste dem.

Lösning
Boliden började med att införa Centuri dokumenthanteringssystem. Grupper med representanter från lokala enheter kartlade dokumentationsbehovet och utformade dokumentmallar. De arbetade även fram en grundläggande struktur för hur de olika dokumenten skulle publiceras. Några månader senare infördes Centuri ärende- och avvikelsehanteringssystem.

Resultat
Alla dokument finns tillgängliga för läsning via intranätet, vilket har lett till ökad systematik. Inget riskerar längre att falla mellan stolarna. Utbildning av ny personal underlättas när alla dokument finns samlade. Kommunikationen med myndigheterna blir enklare genom bättre rapporteringsmöjligheter, bättre ordning och reda. Dessutom har samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan olika enheter och avdelningar har ökat. <

Referens

PEAB
Peab har med Centuri som plattform skapat ett nytt integrerat kvalitetslednings- och dokumenthanteringssystem. Den tidigare dokumentanarkin är nu avvecklad och informationsöarna är sammanlänkande i ett koncerngemensamt och lättillgängligt informationsnav.


Utmaning
Fram till 2011 var Peabs informations-, kvalitetslednings- och dokumentprocesser relativt heterogena där divisionerna hanterade processerna på olika sätt i egna system.

Lösning
För att förenkla, effektivisera och integrera kvalitetsarbetet, informations- och dokumenthanteringen i hela verksamheten har Peab infört ett nytt koncerngemensamt kvalitetslednings- och dokumenthanteringssystem baserat på Centuri och 2c8.

Resultat
Den nya lösningen leder till högre informationskvalitet samt bättre översikt och kontroll över alla processer, dokument och informations-bärare. Det har blivit enklare att se och förstå process- och informationsflöden och att hitta dokument och mallar. Risken för dubbletter och kostsamma manuella rutiner har eliminerats.

Referens

Region Västermanland
Region Västmanland är näst största arbetsgivaren efter Västerås stad. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och sjukvårdare, men också biomedicinska analytiker, ekonomer, lärare, ingenjörer, kockar och snickare.


Utmaning
Se till att ledningen och alla medarbetare är involverade i arbetet och förmedla att ledningssystemet inte är något annat än ”Vårt arbetssätt”.

Lösning
Skapa dokumenterade rutiner för såväl ökad patientsäkerhet som för medarbetarnas trygghet. Till sin hjälp har de Centuri dokumenthanteringssystem och processverktyget 2c8.

Resultat
Ett enhetligt arbetssätt och dokumenterade rutiner inom regionen så att kraven i bl.a. författningen SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i standarden SS-EN 15224:2012 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården uppfylls.regionen
Sluta leta, börja leda
Provkör

Sluta leta, börja leda