Riskhantering

Hantera risker och fånga möjligheter – i realtid

Med riskhantering i Centuri kan du hantera din verksamhets risker och åtgärda grundproblem istället för att hantera avvikelser och konsekvenser. Med ett cykliskt och proaktivt arbetssätt kan Centuri hjälpa dig fånga nya möjligheter.

 
PDCA
 
 

 

Är er verksamhets riskhantering reaktiv?

Traditionellt har risker i bolag hanterats reaktivt. Men en reaktiv riskhantering är ineffektiv och kan innebära problem för din organisation. Det kan bland annat orsaka:

Missade möjligheter

Med reaktiv riskhantering kan du missa möjligheter till innovation och tillväxt på grund av att du alltid ligger steget efter. Att inte hantera risker proaktivt skapar onödigt merarbete eftersom du behöver hantera avvikelser och eventuella konsekvenser – istället för att lägga tid och resurser på arbetet som driver verksamheten framåt.

Ökade kostnader

Att inte reagera på risker i tid leder till höga kostnader jämfört med att förebygga eller minska risker proaktivt. Det kräver oplanerade resurser som till exempel räddningsteam, utredningar, reparationer och lagliga eller regulatoriska efterlevnadsåtgärder. Dessa kostnader kan belasta budgetar och hindra organisationens ekonomiska resultat.

Ineffektiv resursallokering

När organisationer i första hand fokuserar på reaktiv riskhantering, allokeras resurser till att åtgärda problem snarare än att förhindra dem. Det kan leda till en cykel av att ständigt hantera samma eller liknande risker, vilket kräver resurser som kunde ha investerats i mer produktiva och strategiska initiativ. Arbetet blir fokuserat på att släcka bränder snarare än att proaktivt hantera risker.

 
 

Gå från reaktiv till proaktiv riskhantering med Centuri

Centuri hjälper dig att proaktivt hantera risker. Med vår riskhantering kan du minimera risker och ta vara på möjligheter. Det minskar kostnader, bygger motståndskraft och kan lättare integrera riskhanteringen i verksamhetens struktur och kultur.

Några av fördelarna med Centuris riskhantering

EN riskmatris för gemensamma prioriteringar

Med Centuris riskmatris får du bättre överblick över alla risker. Den fungerar också som ett filter så att du kan fokusera på de risker som är avgörande när du identifierar korrigerande och förebyggande åtgärder.

Se och lär över avdelningsgränserna

Med Centuri kan du se och kopiera risker som redan identifierats inom liknande arbetsmoment i andra delar av verksamheten. Det förenklar riskkartläggningen och ger inspiration i arbetet.

Filtrera risker för ökad översikt eller djupare insikt

Olika intressenter kan se riskerna ur sitt perspektiv. En arbetsmiljöansvarig kan till exempel se alla arbetsmiljörisker och en avdelningschef alla risker kopplade till avdelningen. Tack vare egendefinierade filter kan du följa riskerna baserat på de dimensioner du själv bestämt i konfigurationen av registret.

Koppla åtgärder och återkoppling

Genom att koppla riskerna i matrisen till förebyggande åtgärder och återkoppling i form av avvikelser, kundklagomål etc, får du kontroll över verksamhetens prioriteringar i realtid.

 
 
Samla alla risker på ett ställe

Gör en proaktiv riskbedömning

Plan2

Med den konfigurerbara registerfunktionen kan du kartlägga och kategorisera alla risker i verksamheten på de sätt som passar er. T ex per avdelning, arbetsmoment, typ av risk produkt eller grundorsakskategori.

Du kan skapa ett frågeträd för att hjälpa till med kategoriseringen (t ex HACCP), koppla på dokument som beskriver vad som ska göras om olyckan är framme, definiera kritiska mätnivåer m m. 

Olika intressenter kan sedan filtrera riskerna ur sitt perspektiv. En arbetsmiljöansvarig kan se alla arbetsmiljörisker, en avdelningschef kan se alla risker kopplade till avdelningen osv. Och du kan också filtrera på själva matrisen för att se de risker som har en viss risknivå.

 
Kvalitetssäkra genomförandet av åtgärder

Förebygg problemen

Do-1Skapa förbättrings-förslag för att förebygga identifierade risker.

Med Centuri konfigurerar du själv upp hur processen för förbättringsåtgärder ska se ut. Bestäm processteg, från idégenerering, urval och prioritering till genomförande och uppföljning. Bestäm vem som gör vad i varje steg. Och sätt upp formulär som passar er, från vanliga textrutor och möjlighet att ladda upp bilagor eller bilder, till interaktionskontroll för att kunna kommunicera med externa parter om det behövs.

Åtgärderna kopplas till respektive risk så att du kan följa utvecklingen och uppdatera risktalen utifrån utfallet av genomförda åtgärder.

 
 
Koppla teori och verklighet

Säkerställ återkoppling

Check-1Det enda man med säkerhet vet är att det aldrig blir helt som man planerat. Med Centuri är det enkelt att få överblick över all återkoppling som görs, oavsett om det är interna avvikelser, kundklagomål eller nedslag i en revision.

All återkoppling kopplas enkelt till respektive risk vilket gör att man snabbt kan se trendande fel och få en samlad bild av gapen mellan teoretiska och faktiska risker. Du kanske t o m helt har missat viktiga risker.

Genom att du också har tillgång till incidenterna inifrån riskvyn kan du också enklare se vad som faktiskt hände och göra en bättre grundorsaksanalys.

 
Agera där det gör störst nytta

Gör justeringar där det behövs

Act-1Genom att du nu kan följa verksam-hetsrisker och utfall kopplat till dessa i realtid så blir det tydligare vad den faktiska sannolikheten och konsekvensen är.

Det gör det lättare att prioritera och lägga kraften på de problem som betyder något - i verkligheten.

Och skapa nya åtgärder, delegera uppgifter, följa upp genomförandet och justera risktalen. Allt för att inte bara lösa symptomen utan faktiskt utveckla verksamheten på riktigt.

 
 

Centuri och proaktiv riskhantering

Med Centuri får du ihop teori och verklighet och kan lägga kraften där den gör störst nytta.

 
 
Centuri

Plattform för effektivare informationshantering

Centuri är en IT-plattform för informationshantering som hjälper företag och organisationer genom att göra informationssökning enklare, genom att effektivisera informationsprocesser och bidra till smartare digitala ekosystem formade efter verksamheternas syften och mål.

  • Användarvänligt
  • Intelligent sökning
  • Effektivt processtöd
  • Smidiga integrationer
  • Enkelt att ändra
 
 
 
 

Utveckla din verksamhets riskhantering

Om du vill veta mer om hur du ska tänka när du arbetar med risker och kontinuerlig förbättring, tveka inte att höra av dig till oss. Vi visar gärna hur vår lösning kan underlätta er i riskarbetet och ta er verksamhet framåt.

Boka demo
centuri-image-01-1x1